วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ กรชวัล สกุล รัตนเมธาโกศล เกิดวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518
อายุ 35 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
ปริญญาโท คุรุศาสตรบัณฑิต เอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบัน ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ที่อยู่ ร้านราชสีมาพร้อมภัณฑ์ ถนน ราชสีมา - หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ที่ทำงาน โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น